Anket Tasarımı Hakkında

Anket Hazırlama;

Bilgi toplamanın birçok yöntemi vardır. Bunlar; Gözlem yolu ile bilgi toplama, önceki raporları birleştirme, Çeşitli resmi ve tüzel kurumlardan düzenlenmiş bilgi alma, Mülakat yöntemi ve anket ile bilgi toplama. Bu bilgilerin bir çoğu genel olduğu için genellikle bizim işimize yaramaz ya da bize bir olay hakkında genel fikirler verirler. İnsanlardan genel veya özel bir konu hakkında görüşlerini almak için kullanılan yöntem anket ile bilgi toplama yöntemidir. Özellikle Sosyal bilimlerde Deney ve gözlemle veri toplamanın yanında sıklıkla kullanılan yöntemlerinden biride anket yöntemidir.

Anketler çok çeşitli türlerde bilgi toplamak için kullanılırlar. Anket formunu kullanarak İnsanların tercihleri, tutumları, inançları, duyguları, davranışları, iş performansları, bilgi düzeyleri, vb. konular üzerinde bilgi alabiliriz. Bu çalışmada bir anketin içeriğinin nasıl geliştirilmesi gerektiği üzerinde durulacaktır. Bu bilgiler mükemmel yada iyi bir anket oluşturmanızı tam anlamıyla sağlamaz. Anketinizi hazırladıktan sonra anket hazırladığınız konunun uzmanından görüş almanız gerekmektedir.

Bununla birlikte bir anketin amacına ulaşabilmesi için uygulama sürecinde evrenin doğru belirlenmesi, evrene göre örneklemin doğru belirlenmesi, anketin uygulama maliyeti ve anketin uygulanmasına ve uygulama zamanı boyutuna yönelik ayrıntılı analizler de yapılmalıdır. Bu konular bu çalışmanın kapsamı dışındadır. Bununla ilgili örnekleme kitaplarına başvurulabilir.

Ne Zaman Anket Düzenlemeliyim?

Her ne kadar anket düzenlemek, veri toplamak için popüler bir yöntem olsa da, anketler ancak uygun koşullar altında düzenlenmelidirler. Bir konu hakkında yeterli bir bilgi olmadığı zaman gözlem mi anket mi ikileminde kalındığında hangisi ile daha hızlı bilgi toplanır ve hangisi daha hızlı sonuçlanırsa o yöntem seçilmelidir. Bu yöntemlerde bazen tercih yapmak zordur. Kimi araştırmacılar ikisini birlikte kullanmaktadır. Kimileri hızlı olduğu için anket yöntemini seçerken kimileri nadir olayların gerçekleşmesi durumunda gözlem yolunu tercih etmektedir.

Bununla Kurum ve kuruluşların veri tabanlarından rahatlıkla elde edilebilen reel durumlar için anket yapmaya gerek yoktur. Örneğin bir ilçedeki öğrencilerin başarı ortalamasını veya bir kulun başarı ortalamasını milli eğitim bakanlığından rahatlıkla elde edilebilir. Bir kurumdaki personelin aldığı kurs ve sayıları insan kaynakları müdürlüğünden elde edilebilir. Elde edilemediği durumlarda araştırma yapılmalıdır.

Anket İçin Hazırlanmak;

Anketi tasarlamadan önce birkaç konu üzerinde karar verilmelidir. Açık ve anlaşılır bir hedef belirlenmedikçe, anket için harcanacak çaba boşa olacaktır. Bu durum da kaynakların israf edilmesi, gereksiz verilere ulaşılması ve anketi düzenleyenlerin hayal kırıklığına uğramasına sebep olacaktır.

Anketin amacı nedir?

Anketler çok çeşitli amaçlar için düzenlenebilirler: Bilimde, Hipotezlerin sınanması, Bir konunun tespit edilmesi, var olan bir olayın yarattığı sonuçların belirlenmesi, farklı değişkenler arasında ilişkinin yakalanması, Pazar araştırmalarında; Müşteriihtiyaçlarının belirlenmesi / müşteri memnuniyetinin ölçülmesi, Organizasyonun güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi, Politikada; Mevcut politika ve programlar ile yenilerinin etkinliklerinin ölçülmesi gibi konular olabilir.

Anket sonuçlarını kim kullanacak?

Bilimsel araştırmalarda genellikle anketi hazırlayan kişiler anket sonuçlarını kendileri kullanırlar. Ancak Pazar araştırmalarında Yöneticiler, Politikada ise Siyasetçiler Anket sonuçlarını kullanacaklardır. İster bilim adamı, ister politikacı veya yönetici olsun anket hazırlanırken aşağıdaki sorulara dikkat edilmelidir.

Ne tür bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır?

Anketin amacına ulaşabilmesi için, ilgi duyulan mevzu ve konular ile bilginin hangi formda talep edildiğini belirleyin. Örneğin ?Okulların Başarısı? konusunda bir çalışma yapmayı düşünüyorsanız başarıyı etkileyen faktörlerin hepsini ankete yansıtmanız gerekmektedir. Bu bilgiler içinde ebeveyn, öğrenci, okul ve öğretmen bilgileri de olmalıdır.

Anketin geliştirilmesinden kim sorumlu olacak?

Anketler genelde az sayıda üyesi olan takımlar tarafından geliştirilir. Araştırma yapılan alanda bilgi birikimi kişiler tarafından ve anket hazırlama tekniğini bilen kişiler tarafından hazırlanmalıdır. Çünkü ankette soruyu sorma biçimi bile insanları cevap verme konusunda etkilemektedir. Yönlendirici ve insanların aklını karıştıran bir soru yanlış bilgi toplanmasına sebep olacaktır. Eğer ilgilenen konu hakkında tecrübeli ve bilgili uzmanlar bulunamazsa çalışma yapılacak evrenden birkaç kişi ile derinlemesine mülakat yapılarak veya kompozisyon hazırlatarak elde edilen metinlerden sorular üretilmelidir. Daha sonra mutlaka bir uzman görüşüne başvurulmalıdır.

Anket kimlere uygulanacak?

Evreni temsil eden bireylerden bir örneklem çekilir ve anket bu kişilere uygulanır. Bunun için örnekleme kitaplarını incelenmelidir. Burada önemli olan evreni çok iyi tanımlamanızdır. Üniversite öğrencilerine yönelik bir çalışmada lise öğrencileri ile görüşme yapılmamalıdır. Araba tercihi ile ilgili bir çalışmada parası olmayan ve araba almayı düşünmeyen kişilerle anket yapılmamalıdır.

Anket nasıl uygulanacak?

Yüz yüze görüşerek, Telefonla, Posta, WEB sayfaları, e-posta veya Yazılı olarak anket uygulama yöntemleri vardır. Bu yöntemlerden en sağlıklı olanı yüz yüze görüşme yöntemidir. Bununla birlikte çeşitli çalışmalarda WEB, Telefonla görüşme ve eve anket bırakarak doldurma gibi yöntemlerde kullanılmakta ve sağlıklı sonuçlar vermektedir. Konunun Detayı için Araştırma yöntemleri ile ilgili kitaplar incelene bilir.

Hangi anket kullanılacak?

Hakkında araştırma yapılacak konu ile ilgili olarak, mevcut bir anketi mi kullanılacağı, mevcut bir anketin revize edilmiş halimi, yoksa en baştan yeni bir anket mi hazırlanacağına karar verilmelidir. İlgilenilen konu ile ilgili mevcut anketler bize soru hazırlarken sorular nasıl hazırlanmalıdır hakkında güzel fikirler verirler. Antarktika?yı yeniden keşfetmeye gerek yoktur.

Anketi Geliştirmek

İlgilendiğiniz konu hakkında aklınıza gelen tüm anket sorularını yazın. Başlangıçta birçok sorunun bulunması az sayıda sorunun bulunmasından çok daha iyidir. Mükemmel soruyu yazmak için uğraşmayın. En başta tüm konuların kapsama alınmış olması, cümlelerin güzelliğinden çok daha önemlidir. Anket sorularını oluşturmak için beyin fırtınası, ağaç diyagramları ve diğer düşünce geliştirme metotlarını kullanmayı düşünün. Hazırlayacağımız anketteki sorular aşağıdaki özellikleri içermelidir.

Açık ve net. Anket soruları kısa ve okunması kolay olmalı. Belli bir grubun veya kesimin anlayacağı kelimeler olmamalı, teknik terimler veya anketi cevaplayan kişiler için alışılmamış kısaltmalar kullanılmamalı veya bu ifadelerin anlamları parantez içinde açık bir dille verilmeli.

Kısa ve öz. Ankette ilgilenen konuya hemen girilmeli, Fazla kelime ve düşünceler elenmeli, detaydan kaçınılmalı, anketi cevaplayan kişi, ilgisi başka bir tarafa kaymadan sorgulanan anket sorusu üzerine odaklanabilmeli.

Spesifik. Her bir soru yalnızca bir davranış, tutum, fikir, konu veya olay üzerine bilgi toplamalıdır. Örneğin siyasi bir çalışmada, hükümetin ve Muhalefetin performansını nasıl değerlendiriyorsunuz sorusu yanlış bir sorudur.

Açık ve kesin. Araştırmanın başında çalışma ile ilgili ve anketin içeriği ile ilgili kesin, net bilgiler olmalı, insanlar anketi doldurmaktan çekinmemeli, Bununla birlikte sorularda aynı şekilde net olmalı.

Yeterli soru: Ankette yeterli kadar soru olmalı, inşaları bıktırmadan veya anketi gelişi güzel doldurmasına sebep olacak kadar çok soru olmamalı, Bununla birlikte konu ile ilgili hiçbir soru dışarıda kalmamalı.

Soru İçerikleri

Anket soruları formatlarına göre kategorilere ayrıldıkları gibi içeriklerine göre de kategorilere ayrılabilirler. Anket soruları içeriklerine göre üç genel içerik kategorisine ayrılırlar: Demografik sorular, olgusal sorular, ve tutum soruları. Bu kategorilerin her biri hem açık-uçlu sorularda hem kapalı-uçlu sorularda görülebilir

Demografik sorular

Demografik sorular yanıtlayıcı hakkında tanımlayıcı bilgi sağlar. En yaygın olarak kullanılan demografik sorular cinsiyet, yaş, meslek, ırk, din, sosyal statü, etnik köken ve eğitim düzeyi ile ilgilidir. Hangi demografik bilgilerin toplanacağına karar vermek için araştırma ekibinin yapmayı planladıkları spesifik analizleri önceden iyice düşünmesi gereklidir. Örneğin, cinsiyet ve yaşa göre alt-grupların tutumlarını tespit etmek isteyen bir anket bu değişkenleri değerlendiren demografik soruları içermelidir.

Olgusal sorular

Olgusal sorular davranışsal bilgiler veya yanıtlayıcının yaşantısı dahilinde olan diğer olaylar hakkındadır. Bazı olgusal sorular bilgi sorar: "Son 10 yılda kaç işe girdiniz?", "İşe gidip gelmek için yolda geçirdiğiniz zaman haftada kaç saattir?" veya "Son bir yıl içinde kaç gün hastalık izni aldınız?" Olgusal sorularla ilgili bir sorun yanıtlayıcılardan doğru bilgi almaktaki zorluklardır. Olay veya davranış ne kadar az belirgin ve ne kadar çok rutinse doğru hatırlanma olasılığı o derecede azalmaktadır.

Tutum soruları:

Tutum soruları yanıtlayıcılara bir konuya ilişkin tutumlarını, görüşlerini, inançlarını, veya algılarını sorar. Kurum anketlerinde bu tip sorular çok popülerdir. Bunun bir nedeni, tutum sorularının kurumla ilgili neredeyse her sorun hakkında yazılabilmesidir. Kurum anketlerine tutum sorularını eklemek önemlidir çünkü böylece yöneticiler yaygın herhangi bir olumsuz algının farkına varabilirler ve bu tutumlar olumsuz davranışlar (çalışanların işten ayrılması, işe gelmemelerin artması, ve düşük üretgenlik gibi) olarak ortaya çıkmadan önce düzeltici tedbirler alabilirler.

Cevap Formatına Göre Soru Türleri

Araştırma yapılan konu ile ilgili anketteki soruların yanında, insanların cevaplarını iletebilmeleri için de çeşitli metotlar geliştirilmiştir. Genellikle anket soruları, insanlara herhangi bir cümleye ne kadar katıldıklarını, herhangi bir şeyi ne kadar önemli gördüklerini veya herhangi bir durumu ne sıklıkta kullandığını ve olduğunu sormak için kullanılırlar. Aşağıda bilgi toplamak amacıyla sıklıkla kullanılan soru türlerinden örnekler vardır:

Derecelendirme Ölçekleri. Anketler de çoğunlukla, insanların davranışlarının ve düşüncelerinin belirli bir ölçeğe göre derecelendirilmesini talep edilir. Bazı anketler de çeşitli cümleler tanımlayarak anketi cavaplayıcılardan ifade edilen cümlelere ne kadar katıldıkları ve katılmadıkları konusunda bir derecelendirme yapmalarını istenir. Derecelendirme ölçeklerinin bazı örnekleri aşağıdaki gibidir:

Öğretim üyesi, Ders anlatırken öğrencilerin soru sorarak derse katılmaları için cesaretlendirir.

1 2 3 4 5 6
Hiç katılmıyorum Katılmıyorum Bazen katılmıyorum Bazen katılıyorum Katılıyorum Tamamen Katılıyorum

İstatistik dersini ne kadar beğeniyorsunuz?

1 2 3 4 5
Hiç Beğenmiyorum Beğenmiyorum Kısmen (Ortada) Beğeniyorum Çok Beğeniyorum

Size sağlanan konaklama şartlarını lütfen derecelendiriniz:

 1. Kötü, baştan sona rehabilitasyon ihtiyacı var
 2. Çok Zayıf, birçok kapsamlı iyileştirmeye ihtiyacı var
 3. Zayıf, en az bir tane kapsamlı iyileştirmeye ihtiyacı var
 4. Fena değil, birkaç küçük iyileştirmeye ihtiyacı var
 5. Şartlar İyi
 6. Şartlar Mükemmel

Derecelendirme ölçeklerini oluştururken, son noktaların ve aralıkların birbirine eşit mesafede ve anlam olarak birbirine zıt olduklarından emin olunmalıdır. Eğer ölçekler bu şekilde belirlenmediği takdirde anketten alınacak cevapların belli bir yöne doğru meyilli olma riski doğar. Çoğunlukla ölçek soruları önceki çalışmalardan temin edile bilir. Bu konuda Türkiye ve dünyada kullanılan ölçek türlerini derleyen ve yayınlayan kitaplar mevcuttur.

Cevapları Sıralamak. Yaygın olan diğer bir cevap formatı ise anketi cevaplandıranlardan, verilmiş olan seçenekleri önem sırasına göre, sıralamaları talep edilir. Örneğin, Pazar araştırmalarında ?Restoran Memnuniyeti? ile ilgili bir çalışmada; servisin hızı ve maliyetler, yemeğin kalitesi ve menünün çeşitliliğinden daha üst sıralarda yer alıyorsa, çabalar daha çok, hedef kitlenin daha önemli gördüğü bu yönlere odaklanmalıdır. Örnek soru tipi aşağıdaki gibidir.

Lütfen aşağıdaki 5 tane gelişim hedefini en önemli gördüğünüze hedefin yanına 1, bundan sonraki en önemli gördüğünüz hedefe 2 vermek suretiyle önem sırasına göre sıralayınız.

Opsiyonlar Seçme. Bu cevap formatı çeşitli yargılar veya seçenekler sunar ve anketi cevaplandıranlardan kendilerine uygun olanları işaretlemeleri veya yuvarlak içine almaları talep edilir. Bu tür cevap seçenekleri sıralama formatına benzese de anketi cevaplandıran kişiden seçenekleri tek tek sıralamaları istemez. Bu tip soru, sıralama sorusuna kıyasla daha kolay cevaplandırılır, zira çoğu zaman, anketi cevaplandıranlar her maddenin eşit derecede önemli olduğunu düşündüklerinden seçenekleri sıraya koyamazlar. Örnek soru tipi aşağıdaki gibidir.

Bu dönem eniyi oynayan futbol takımı hangisidir?

 1. Fenerbahçe
 2. Galatasaray
 3. Beşiktaş
 4. Ordu spor
 5. Bursa Spor
 6. Kasımpaşa spor

Çok Cevaplı sorular: Genellikle bilgi amaçlı sorulan sorulardır. Ankete cevap veren kişiler sorulara birden fazla cevap verebilir.

Sevdiğiniz dersler hangileridir?

 1. Fen dersi
 2. Matematik dersi
 3. Sosyal bilgisi dersi
 4. Türkçe dersi
 5. Müzik dersi

Yorumlar ve Ucu Açık Sorular. Açık uçlu soruların cevapları, anketi cevaplandıranlara, sorulan genel sorulara ek yorumlar getirme veya ilave bilgiler verme izni tanır. Bu tip soruların yanına, çoğunlukla anketi cevaplayanların kendi cümleleri ve formatlarını kullanarak önemli gördükleri konuları dile getirebilmeleri için boşluk bırakılır. Örnekleri aşağıda verilmiştir :

Sizce Türkiye?nin en önemli sorunu nedir? ---------------------------------------------------------

Evlenmek istediğiniz kişi de aradığınız özellikler nelerdir? ---------------------------------------------------------------------------

Bu tür sorular, Sorunun cevap şıklarının net olarak oluşturulamaması veya farklı fikirlerin ve çeşitli alternatiflerin oluşturulması açısından faydalıdır. Diğer taraftan ise, bu tip sorulara verilen cevapların yorumlanması ise güç olabilir.

Demografik Sorular. Demografik bilgi, genellikle, cevap veren kişi ve kurumları tanımayı amaçlayan ve ileri analizlerde bağımsız değişken olarak kullanılan soru türleridir. Eğer anketin amaçlarından biri farklı grupların cevapları arasında kayda değer farklılıkların bulunup bulunmadığını saptamak ise bu tür sorular çok önemlidir. Aşağıdaki örnekler demografik soru örnekleridir:

Yaş grubunuz?

 • __ 20 yaş altı
 • __ 20 ? 29
 • __ 30 ? 39
 • __ 40 ? 49
 • __ 50 ? 59
 • __ 59 yaş üstü

Eğitim durumunuz?

 • __ Okuma yazma bilmeyen
 • __ Okur Yazar
 • __ İlkokul/ilköğretim mezunu
 • __ Lise mezunu
 • __ Üniversite mezunu
 • __ Lisans Üstü
 • __ Doktora

Medeni haliniz ile ilgili uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

 • __ Bekar ( hiç evlenmemiş )
 • __ Evli
 • __ Boşanmış
 • __ Dul

Demografik soruların içerisine, anketi dolduranların isimleri gibi insanların tanınmalarını sağlayacak sorular da eklenebilir. Kişisel gizlilik konusundaki potansiyel endişeleri azaltmaya yardımcı olmak amacıyla, anket cevaplarının nasıl kullanılacağı konusunda ve kişisel cevapların açık edilmeyeceği ile ilgili söz içeren açıklayıcı bilgiler eklenmelidir. Geniş ve resmi anketler için kişisel gizlilik davranış beyanatının ankete eklenmesi uygun olabilir.

Anket Öğelerini Tekrar Gözden Geçirmek

Potansiyel anket sorularını hazırladıktan sonra anketin amacına uygunluk, cevaplandıranlara uygunluk ve analize uygunluk açısından tekrar gözden geçirin :

Anketin amacına uygunluk: Anketin amacından sapan sorular, ihtiyaç duyulan bilgiyi sağlamayacaklardan herhangi bir sorunun ankette neden yer aldığı ile ilgili olarak; özel bir sebebi olduğundan emin olunmalıdır. Her zaman anketin nihai amacı ve bu amaca ulaşmak için gerekli olan bilgi çeşidi üzerine odaklanılmalıdır. Soruların araştırma yapılan konularla ilgili olduğundan emin olmak için, tüm soruları dikkatli bir şekilde anketin amacıyla karşılaştırılmalıdır.

Anketi cevaplayacak kişilere uygunluk. İnsanların cevaplandırabileceği bilgilerinin olmadığı sorular ankette yer almamalıdır. Mesela, müşteriler mağazanın yerleştirme düzeni ile ilgili soruları büyük olasılıkla cevaplandırabilecekken, mağaza hangi yılda kurulduğu mağazanın kaç tane şubesinin olduğu ile ilgili soruları cevaplandıramazlar.

Uygun türde cevap sağlamaya yeterli olması. Anketle elde edilen bilginin nasıl özetleneceği ve ne tür analizler yapılabileceği iyi düşünülmeli ve sorular buna göre yeniden düzenlenmelidir. Örneğin anket sonucunda elde edilecek bilgilerden sadece betimsel istatistik olan frekans tabloları, ortalamalar ve grafikler mi elde edilecek, yoka karşılaştırma analizleri, korelasyon analizlerimi yapılacak? Bu bilinmelidir ve soruların bunlara cevep verip vermediği iyi sorgulanmalıdır.

Uygun olmayan ve gereksiz sorular varsa onları elenmeli ve belirsiz olanlar açık hale getirilmelidir. Soruları incelerken çok anlamlı, birbiriyle örtüşen, gereksiz, imalı, bilgilendirici soru gibi durumları ilede incelemek gerekir. Genellikle bu inceleme pilot anket uygulamasından sonra yapılmalıdır.

Çok anlamlı. Yanlış anlaşılabilecek kelime ve ifadelerden kaçının.

?Bu kurum çok enerjik ve aktiftir? önermesine katılır mısınız?

 1. Evet
 2. Hayır

Birbiriyle örtüşen. Birbiriyle örtüşen cevap seçeneklerinden kaçınılmalıdır. Kesişen seçenekler anketi cevaplandıracak kişilerin bir kısmının kafasında karışıklığa sebep olur. Dolayısıyla da bilginin yorumlanmasında da zorluğa sebep olur.

Yeni vergi reform tasarısını nasıl öğrendiniz?

 1. Bir arkadaşımdan
 2. İşyerinde
 3. Cevremden
 4. Ailemden
 5. Medyadan
 6. Radyo ve/veya televizyondan

İki farklı anlama sahip olma. Sorudaki kelimeler tek bir anlama sahip olmalıdır.

Hafta sonu sendikanın düzenleyeceği mitingi destekliyor musunuz?

 1. Evet
 2. Hayır

Burada ?destekle? kelimesi iki farklı anlamda anlaşıla bilir. Birincisi ?mitinge katılma? anlamına değeri ise ?mitingin demokratik bir hak olduğu? anlamına gelmektedir. Cevap veren kişinin hangi alamda bu soruya cevap verdiği anlaşılmamaktadır.

Sade: Cevap verenleri aynı soru içerisinde iki farklı konuya yönlendirmekten kaçınılmalıdır.

Tezgahtar beni dikkatli bir şekilde dinledi, kısa bir süre geçti ve talebimi ardından yerine getirdi.

 1. Evet
 2. Hayır

İma. Arzulanan cevabı ipucu vermek suretiyle ima etmekten veya cevapları sadece istenen cevaplarla sınırlandırmaktan kaçınılmalıdır.

Günlük bakım hizmetleri ile ilgili çok fazla maliyet ödemeye zorlandığınızı hissediyor musunuz ?

 1. Evet
 2. Hayır

Gereksiz. Aynı soru birden fazla sorulmamalıdır. Bazı anketlerde ölçek geliştirirken aynı soru farklı kelimelerle veya soru tersten sorularak tekrar sorulabilir. Bu durum, anketi dolduran kişilerin ankete samimi bir şekilde cevap verip vermediklerini kontrol etmek amacı ile yapılmaktadır. Uygunsuz sorularla tekrarlı sorular yeniden yazılmalı veya silinmelidir.

Anlamı belirsiz sorular: Anlam bozukluğu olan ve ne demek istediği soru türleridir.

Okulumuzun burs programı hakkında ne düşünüyorsunuz? ---------------------------------------------------------------------------

Soru sorulan kişi buna ne tür cevap vereceğinden tam olarak emin olamaz.

Anketin Giriş Kısmı ve Talimatlar

Anketler, çoğunlukla, amacın ne olduğunu ve elde edilecek verinin nasıl kullanılacağını açıklayan kısa bir girişe sahiptirler. Bazen bu bilgi ankete iliştirilmiş bir kapakta verilir. Giriş kısmını, genelde, anketin nasıl doldurulacağı ile ilgili verilen kısa talimatlar izler. Bazı anketlerde cevapların nasıl doldurulması veya cevap şıklarının nasıl işaretlenmesi gerektiği ile ilgili bir örnek verilir. Eğer anketin içerisinde demografik sorular da yer alıyorsa, verecekleri cevapların gizli kalacağına dair bir ifadeye de yer verin. İnsanlara bitirmiş oldukları anketleri nasıl, ne zaman ve nereye teslim edecekleri konusunda talimatları iletmiş olduğunuzdan emin olun.

Anket soru sırası:

Soru sırası elde edilecek sonuçları önemli derecede etkileyebilir.

1. Giriş Soruları: Araştırmanın giriş bölümünde, araştırma konusu ile doğrudan ilgili kolay cevaplanabilir türde sorulara yer verilmelidir.

2. Hassas Sorular: Hassas soruların anketin ilerleyen bölümlerinde yer alması tavsiye edilen bir uygulamadır. Bazı sorularda cevaplayıcılardan dini inançları, etnik özellikleri, cinsel tercihleri, gelir düzeyleri gibi bilgiler istenebilir.

3. İlgili Sorular: İlgili sorular bir araya getirilerek, cevaplayıcının bir konudan diğerine atlamasının önlenmesi ve bir konu üzerinde yoğunlaşmasının sağlanması amaçlanır.

Anketin Pilot Testi

Anket taslağını hazırladıktan sonra, anketi daha fazla kontrol etmek ve geliştirmek için bir pilot testi yapılmalıdır. Pilot test, anketi tüm katılımcılara dağıtmadan evvel onun kolay anlaşıldığından veihtiyaç duyulan veriyi sağlayabildiğinden emin olmak için deneme yapmak için tüm katılımcıları temsil eden küçük bir grup üzerinde uygulanmasıdır.

Pilot uyguladıktan sonra insanlara anlaşılmayan soruları veya farklı anlamda anladıkları sorular belirtmeleri istenmeli ve anket tekrar gözden geçirilmelidir.

Bu aşamalardan sonra anketinizi rahatlıkla uygulayabilirsiniz.

İyi çalışmalar.